Analysts

Logo Edison Analysts / Analystes - Claranova

Katherine Thompson - Buy | TP: € 10.46

Logo Invest Securities Analystes - Claranova

Ludovic Martin - Buy | TP: € 9.90

Logo ODDO BHF Analystes / Analysts - Claranova

Nicolas Thorez - Buy | TP: € 9.00