Analysts

Logo Edison Analysts / Analystes - Claranova

Katherine Thompson - Buy | TP: € 12.12

Logo Invest Securities Analystes - Claranova

Johann Carrier - Buy | TP: € 9

Logo ODDO BHF Analystes / Analysts - Claranova

Nicolas Thorez - Buy | TP: € 9